Sähköisen kyselyrekisterin tietosuojaseloste, Keskustabarometrin 2024 asukaskysely

Rekisterinpitäjä 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

Juhani Pohjonen, seutusihteeri 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi 

Jussi Välimäki, seututietopäällikkö 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
puh. 040 503 2554, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi 

Rekisterin nimi 

Tampereen kaupunkiseudun Keskustabarometrin 2024 asukaskyselyn rekisteri. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilörekisterin tietoja käytetään Keskustabarometri 2024 -hankkeessa, jossa tavoitteena on muodostaa tilannekuva seudun keskustoista asukaskyselyn, tietokatsauksen ja elinvoimaselvityksen pohjalta. Keskustabarometria hyödynnetään keskustojen kehittämisessä sekä seudullisesti että kuntien omassa suunnittelutyössä.

Vastaajan sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan kyselyyn liittyvässä palkintoarvonnassa. Sähköpostin ilmoittaminen on vapaaehtoista. Kyselyn yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta ei yhdistetä kyselyssä annettuun muuhun tietoon. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

syntymävuosi
kotikunta
sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan kyselyyn vastanneilta. 

Tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kyselyn tietokantaan tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Kyselyyn liittyvän arvonnan suorittamisen jälkeen sähköpostiosoitteet tuhotaan tietokannasta. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.