Henkilökuntatiedot

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön kelpoisuudet ja osaaminen sekä lasten ja kasvattajien välinen suhdeluku ovat keskeisiä toiminnan laadun näkökulmasta. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa tulee olla tarvittava määrä kelpoista henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Kasvattajien kelpoisuuksista säädetään varhaiskasvatuslaissa ja asetuksessa. Kasvattajien kelpoisuuksista säädetään varhaiskasvatuslaissa ja asetuksessa. Lisäksi kunnilla on omia henkilöstön kelpoisuuksia koskevia kriteereitä yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisen edellytyksenä.

Kelpoisuuksien tulee olla kunnan määrittämällä tasolla heti toiminnan alkaessa. Lisäksi toiminnan alkaessa sekä uusien työntekijöiden aloittaessa yksikössä henkilöstön rikostaustaotteet tulee olla tarkastettu ja henkilöstön tulee täyttää vaitiolositoumukset (VKL 8 luku).

Toimintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset (Varhaiskasvatuslaki 45 §).

Tampereen kaupunkiseudulla perhepäivähoitajilta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai muun soveltuvan kasvatus- tai hoitoalan tutkinnon suorittamista.

Henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden sekä jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa (Varhaiskasvatuslaki 25 §).

Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi kelpoisuusvaatimukset täyttävä kasvattaja enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Alle 3-vuotiaita lapsia saa yhtä kasvattajaa kohden olla neljä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja varhaiskasvatusasetus 735/2018).

Kunnat täsmentävät palvelusetelipäiväkotien henkilöstön mitoitusta ja rakennetta palvelusetelin sääntökirjojen erityisessä osassa. Palvelujen tuottamiselta edellytetään samaa tasoa kuin kunnan omalta tuotannolta (Varhaiskasvatuslaki 5 §). Päiväkotiryhmässä tulee aina olla varhaiskasvatuksen opettaja. Mikäli lapsiryhmässä on sekä esiopetusta että varhaiskasvatusta tulee varhaiskasvatuksen opettajia olla kaksi.

Ryhmäperhepäiväkodissa kaksi perhepäivähoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajien omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa kahta perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta saavaa lasta tai perusopetuksen aloittanutta lasta. (Varhaiskasvatuslaki 38 § ja varhaiskasvatusasetus 753/2018).

Suhdelukujen rajauksista ja kuntien linjauksista koskien kasvattajien kelpoisuuksia saat lisää tietoa oman kuntasi viranomaiselta.

Tiedot henkilökunnasta toimitetaan kunnan viranomaiselle ennen toiminnan käynnistämistä sekä kaksi kertaa vuodessa toimintavuosi-ilmoituksen yhteydessä erillisellä liitteellä. Henkilökuntatiedot toimitetaan kasvatushenkilöstön ja muun henkilöstön osalta.