Reaktiivinen valvonta

Varhaiskasvatuslaissa ( § 55-59 ) määritellään valvontaviranomaisten menettelytavat reaktiiviseen palautteeseen. Mikäli kunta saa asiakkaan, työntekijän tai muun tahon ilmoituksen, kantelun tai esim. median kautta tietoonsa epäkohtia yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajan toiminnassa, pyytää kunta selvitystä palveluntuottajalta tai tekee yksikköön tarkastuksen. Tarkastuksesta tehdään aina pöytäkirja.

Jos varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan yhteydessä todetaan, että toiminnan jäjestäjä on varhaiskasvatustoimintaa järjestäessään tai toteuttaessaan menetellyt virheellisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä eikä asia anna aihetta muihin toimenpiteisiin valvontaviranomainen voi antaa varhaiskasvatuksen järjestäjälle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle. Jos se ei anna aihetta huomautukseen, voidaan toiminnan järjestäjää pyytää kiinnittämään huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen.

Mikäli selvityksessä tarkastuksessa ilmenee epäkohtia, annetaan toimijalle määräaika, jonka puitteissa korjaukset tai epäkohtien poistamiset täytyy tehdä. Mikäli tarkastus tai vastine selvityspyynnölle osoittaa, että tilanne on epäkohtien osalta korjattu tai epäkohta poistetaan sovitussa ajassa, ei jatkotoimenpiteitä aiheudu mikäli vastaavaa epäkohtaa ei enää jatkossa ilmene.

Kunta voi määrätä toiminnan välittömästi keskeytettäväksi taikka kieltää toimipaikan, sen osan tai laitteen käytön välittömästi, mikäli asiakasturvallisuus sitä edellyttää. Kunnan on ilmoitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle tekemistään toimenpiteistä.

Jos yksityinen varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja ei ole täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan tai tuottaa varhaiskasvatusta, vaikka on poistettu varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan rekisteristä taikka järjestää tai tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka toiminta on muutoin lain vastaista, on tuomittava , jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, varhaiskasvatusrikkomuksesta sakkoon.