Perheen ja tuottajan välinen sopimus lapsen varhaiskasvatuksesta

Yksityisessä perhepäivähoidossa

Varhaiskasvatuksen järjestämisen tulee aina perustua palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen (Varhaiskasvatuslaki 18 §).

Yksityiset perhepäivähoitajat tekevät varhaiskasvatusta saavien lasten huoltajien kanssa palvelusopimuksen jossa sovitaan muun muassa palvelun sisällöstä, laajuudesta ja hinnasta. Sopimus tehdään kahtena kappaleena. Tuottajat voivat käyttää omaa sopimuslomakettaan tai seudullista palvelusopimusta. Sopimuksessa on kuitenkin käsiteltävä yksityiskohdat vähintään siinä laajuudessa mitä seudullisessa palvelusopimuksessa on esitetty.

Hankkiessaan varhaiskasvatusta yksityiseltä toimijalta huoltajien on hyvä kiinnittää erityistä huomiota palvelusopimuksen sisältöön. Siihen on huolellisesti kirjattava muun muassa varhaiskasvatuksen aloituksen ajankohta, hoidon mahdollinen päättyminen ja sopimuksen irtisanomisaika, hoitopäivän pituus, hoitomaksun suuruus ja kuukaudet joilta hoitomaksua peritään, lapsen poissaolojen hyvitys sekä perhepäivähoitajan lomiin liittyvät käytännöt. Lisäksi sovitaan muista hoidon ja kasvatuksen yksityiskohdista. Varahoi­don järjestäminen perhepäivähoitajan tai hänen lastensa sairauden tai muun poissaolon aikana on yleensä yksityisessä perhepäivähoidossa huoltajien vastuulla.