Tampereen kaupunkiseudulla huoltajien mahdollisuutta hankkia varhaiskasvatuspalveluita yksityisistä päiväkodeista tuetaan kunnasta riippuen yksityisen hoidon tuella mahdollisine kuntalisineen sekä palvelusetelein. Huoltajan mahdollisuutta hankkia palveluita ryhmäperhepäiväkodista tuetaan yksityisen hoidon tuella. Tampereella palveluita hankitaan myös ostopalveluna.

Varhaiskasvatusta järjestävällä tai tuottavalla yksityisellä palvelujentuottajalla on ennen toiminnan aloittamista oltava lupa harjoittaa päiväkotitoimintaa. Luvan myöntää hakemuksesta aluehallintovirasto 1.1.2023 alkaen. Kunnan aiemmin myöntävät luvat päiväkotien toimintaan ovat voimassa siirtymäkauden 2026 loppuun asti. Kunta on edelleen yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminnan ilmoituksen vastaanottaja ja hyväksyjä.

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus ohjata ja valvoa kunnan alueella tuotettua yksityistä varhaiskasvatusta (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 5 § sekä luvut 9 ja 10). Niin palvelusetelin kuin yksityisen hoidon tuen maksamisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajan.

Varhaiskasvatuksessa kelpoisen henkilöstön määrä sekä tilojen suunnittelu ja käyttö tulee järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan savuttaa (Varhaiskasvatuslaki 3 §, 25 § , 34 -37 § ja vaka-asetus 753/2018). Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien sekä avoimen varhaiskasvatuksen tiloja valvotaan Tampereen kaupunkiseudulla samojen periaatteiden mukaisesti (ks. tilavaatimukset).

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön kelpoisuusvaatimukset sekä lasten ja aikuisten väliset suhdeluvut ovat keskeisiä. Ne määritellään varhaiskasvatuslain luvuissa 6 (Henkilöstö ja kelpoisuusvaatimukset) ja 7 (Henkilöstön mitoitus, rakenne ja täydennyskoulutus) sekä tarkennetaan valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (753/2018). Lisäksi Tampereen kaupunkiseudulla on seutu- ja kuntakohtaisia lakia tarkentavia linjauksia koskien henkilöstön kelpoisuuksia.

Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Yli 3-vuotiaita lapsia saa olla seitsemän yhtä kasvattajaa kohden. Alle 3-vuotiaita lapsia saa yhtä kasvattajaa kohden olla enintään neljä. Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa lapsia voi olla 13 kasvattajaa kohden.

Ryhmäperhepäiväkoti on toimintamuoto, jossa kaksi perhepäivähoitajaa voivat samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajien omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa kahta perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta saavaa lasta tai perusopetuksen aloittanutta lasta. (VKL 5 §, Varhaiskasvatuslaki 38 §).

Avoin varhaiskasvatus on vaihtoehtoinen toimintamuoto kunnan järjestämälle tai tukemalle koko- tai osapäiväiselle varhaiskasvatukselle. Osallistuminen avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ei poista oikeutta myönnettyyn kotihoidontukeen
(KELA). Lapsi voi käyttää vain joko kunnallista tai kunnan tukemaa yksityistä kerhotoimintaa. Molempia vaihtoehtoja ei voi käyttää. Avointa varhaiskasvatustoimintaa normittaa varhaiskasvatuksen lainsäädäntö.

Kunnissa hyväksyttyjen yksityisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien sekä avoimen varhaiskasvatuksen tuottajien yhteystiedot ja vastuuhenkilöt löydät kuntien internet-sivuilta.