Varhaiskasvatuksen ja tuen muodot

Tampereen kaupunkiseudulla on tarjolla yksityistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitona sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa. Lisäksi huoltajat voivat palkata kotiin työsuhteisen hoitajan. Osa kunnista myös ostaa esiopetusta esiopetuksen järjestämispaikoiksi hyväksymiltään palveluntuottajilta. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ja tuet vaihtelevat kunnittain.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki muodostuu Kelan maksamasta hoitorahasta sekä mahdollisesta hoitolisästä. Tuen maksamisen edellytyksen on, että kunta tai aluehallintovirasto on hyväksynyt palvelun tuottajan. Yksityisen hoidon tuen lisänä osa kunnista maksaa kuntalisää. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on kunnilla omia kriteereitä niin palveluntuottajille kuin huoltajille. Kela maksaa tuen kuntalisineen suoraan yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan varhaiskasvatuspaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen, jossa he sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä. Varhaiskasvatuksen tuottaja määrittää hoitomaksun. Huoltajien maksettavaksi jää tuen ja hoitomaksun välinen erotus.

Huoltajat voivat käyttää yksityisen hoidon tukea myös työsopimussuhteisen hoitajan palkkaamiseen lapsen kotiin. Huoltajien maksettavaksi jää tuen ja hoitajan kanssa sovitun korvauksen välinen summa sekä lakisääteiset työnantajamaksut.

Tarkempia tietoja yksityisen hoidon tuesta saa Kelan internetsivuilta.

Tietoa kuntalisistä ja yksityisen hoidon tuen maksun kriteereistä:

Ostopalvelupäiväkodit

Ostopalvelupäiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joilta kunta ostaa varhaiskasvatuspaikkoja. Perheet ovat kunnan asiakkaita ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määrittyvät kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun mukaisesti. Päiväkoteihin haetaan kunnan päivähoitohakemuksella. Ostopalvelupäiväkoteja löytyy ainoastaan Tampereelta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä voi käyttää kunnan hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa. Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kunta voi myöntää lapselle. Huoltaja ottaa yhteyttä palvelusetelipäiväkotiin tiedustellakseen paikkatilannetta. Tämän jälkeen huoltaja täyttää sähköisen palvelusetelihakemuksen ja päätöksen saatuaan tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa.

Palveluseteli on käytössä Tampereella, Lempäälässä, Nokialla, Ylöjärvellä, Pirkkalassa sekä Kangasalla. Tampere ja Pirkkala tarjoavat palveluseteliä päiväkotitoiminnan lisäksi myös avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan.

Kuntien omilta sivuilta saat tietoa palvelusetelituottajiksi hyväksyttyjen päiväkotien asiakasmaksuista sekä palvelusetelin arvon muodostumisesta.

Esiopetus

Kunta voi hankkia esiopetuksen ostopalveluna julkiselta tai yksityiseltä palveluiden tuottajalta, esimerkiksi yksityiseltä päiväkodilta. Kunta vastaa siitä, että ostopalveluna tuotettu esiopetus toteutetaan säädösten ja määräysten mukaisesti. Esiopetus järjestetään kunnan päätöksen mukaisesti koulussa, varhaiskasvatusyksikössä tai muussa soveltuvassa paikassa.

Yksityisen palveluntuottajan järjestämän esiopetuksen tulee täyttää perusopetuslain ja -asetuksen sekä kunnan esiopetukselle asettamat muut vaatimukset. Esiopetus on lapselle maksutonta. Kunta maksaa lapsikohtaista esiopetuskorvausta hyväksymilleen yksityisille päiväkodeille. Esiopetuksen maksuttomuus lapselle huomioidaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa. Yksityisestä esiopetuksesta ja sitä täydentävästä toiminnasta sekä hakeutumisesta esiopetuksen järjestämispaikaksi saat lisätietoa kääntymällä oman kuntasi yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavan viranomaisen puoleen.