Esiopetuksen suunnitelmat

Esiopetusta toteutetaan Perusopetuslain ja -asetuksen mukaisesti. Silloin kuin esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuspaikassa, esiopetukseen sovelletaan täydentävänä myös varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä. Esiopetuksen toteuttamista normittaa myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014). Näiden pohjalta esiopetuksen järjestäjä laatii paikallisen opetussuunnitelman, jonka laatimiseen ja kehittämiseen esiopetuksen henkilöstö sekä huoltajat voivat osallistua. Myös lasten näkemyksiä kuullan ja hyödynnetään kehittämisessä. (Esiopetussuunnitelman perusteet 2014).

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua ja oppimaan oppimista edistetään. Suunnitelmassa ei aseteta tavoitteita lapselle, vaan kasvattajien toiminnalle. Lapsen esiopetussuunnitelmaan kirjataan konkreettiset tavoitteet lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan mahdollisia kasvun ja oppimisen edistämiseen tarvittavia järjestelyitä sekä lapsen tarvitsemaa tukea sekä mahdolliset lapsen lääkehoidosta sovitut asiat. Esiopetussuunnitelmassa huomioidaan myös lapsen oma mielipide ja toivomukset. Esiopetussuunnitelma tehdään jokaiselle lapselle yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen esiopetussuunnitelmaan kirjattavat yhteiset tavoitteet ja sopimukset laaditaan vanhempien ja esiopetuksen henkilöstön välisessä kasvatuskeskustelussa. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja, jota ei saa näyttää sivullisille ja jonka siirtoon toiseen esiopetuspaikkaan tai kouluun tarvitaan aina vanhempien lupa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on lapsen esiopetussuunnitelmaan kirjatuista ja kasvatuskeskusteluissa käydyistä asioista vaitiolovelvollinen.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman tekeminen perustuu perusopetuslakiin (628/1998, 477/2003) ja varhaiskasvatuslakiin (540/2018).

Kunnalliset ja yksityiset toimijat laativat esiopetussuunnitelmanperusteiden, paikallisen esiopetussuunnitelman ja lasten oppimissuunnitelmien pohjalta vuosittaisen suunnitelman esiopetustoiminnasta (lukuvuosisuunnitelma).

Sijaintikuntaa ohjeistaa toimijaa tarkemmin vuosittaisen esiopetussuunnitelman sekä lasten oppimissuunnitelmien tekemisen käytännöistä.

Esiopetuksen oppilashuollon periaatteiden selvittämisestä toimijalle vastaa sijaintikunta.