Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla.

1. Rekisterinpitäjä
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, y-tunnus 2014682-4


Yhteystiedot:
Kelloportinkatu 1 C
33100 Tampere
kirjaamo@tamperenseutu.fi

Tietosuojavastaava
Seutusihteeri Juhani Pohjonen
Kelloportinkatu 1 C
33100 Tampere
040 587 8557
juhani.pohjonen@tampereenseutu.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisteri sisältää kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeellisia henkilöiden yhteystietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin nimi on Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän henkilötietorekisteri. Kuntayhtymä on kuntalain mukainen kuntien perustaman yhteistyöelin eikä harjoita kaupallista liiketoimintaa. Henkilötietoja käsitellään kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeellisessa määrin. Näitä ovat mm. kuntalain tarkoittamien toimielinten kokouskutsut ja pöytäkirjat, seututyöryhmien kokouskutsut ja muistiot, muiden tarpeellisten työryhmien kokouskutsut ja muistiot, kuntayhtymän tiedotteet ja viestintä sekä kutsut eri tilaisuuksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Titteli
 • Luottamustehtävä kuntayhtymässä
 • Luottamushenkilön puoluetieto
 • Virkahenkilön tehtävä kuntayhtymässä
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Palkkioiden ja kulukorvausten maksamisen osalta tarpeelliset tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjän edellä mainittuun osoitteeseen.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Suostumuksen peruuttaminen
Kun rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • lomakkeella henkilöiltä itseltään
 • aiemmista julkisista rekistereistä
 • poimittuina internetistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään kuntayhtymän toiminnan jatkuvuuden ajan.
 • Rekisteröity pääsee poistumaan itse rekisteristä ilmoittamalla siitä kuntayhtymälle.

9. Henkilötietojen käsittelijät ja suojaus
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän virka- ja työsuhteinen henkilökunta käsittelee henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään järjestelmässä, johon voivat kirjautua käyttäjätunnuksella ja salasanalla kuntayhtymän virka- ja työsuhteinen henkilökunta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, muutoin asianmukaisesti ja edelleen kuntayhtymän toiminnan mukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietojen tekninen säilytys tapahtuu EU:n rajojen sisäpuolella.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.