Palvelusetelisääntökirja ja kuntakohtaiset osat

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti.

Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatuksen järjestämiseen yksityisessä päiväkodissa, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi. Palveluseteli voidaan myöntää vain varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Palvelusetelipäiväkotien toiminnassa noudatetaan varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan yleistä ja erityistä osaa. Nämä asiakirjat löytyvät kaupunkiseudun kuntien internet-sivuilta.

Kunnan velvollisuus on valvoa palvelusetelipäiväkotien toimintaa.

Asiakkaat

Palveluseteli on lapsikohtainen. Huoltajat hakevat varhaiskasvatuspaikkaa oman kunnan hyväksymistä palvelusetelipäiväkodeista. Varhaiskasvatuspaikan saatuaan huoltajat hakevat palveluseteliä lapsen kotikunnasta. Asiakas on sopimussuhteessa palveluntuottajaan.

Tulosidonnainen palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy samojen periaatteiden mukaisesti kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu muodostuu palvelusetelin omavastuuosuudesta ja palveluntuottajan mahdollisesti perimästä lisämaksusta. Lisämaksu kunnalliseen varhaiskasvatukseen verrattuna on tällä hetkellä kaupunkiseudulla 0- 60 €/kk. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta.

Palveluntuottajat

Palvelusetelipäiväkodin tuottajaksi hakeudutaan siinä kunnassa, jossa päiväkoti sijaitsee. Kunnan tulee ottaa hakemus käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Hyväksymisen jälkeen palveluntuottaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi myös muihin Tampereen kaupunkiseudun kuntiin. Tällöin hakemukseen tulee liittää päiväkodin kotikunnan hyväksymispäätös.

Palvelutason tulee vastata kunnan oman varhaiskasvatuksen laatutasoa. Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palvelusetelipäiväkotien toimintaa.

Tampereen kaupunkiseudulla on käytössä yhteinen ohjeistus palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Sääntökirja on laadittu menettelytapaohjeeksi varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Sääntökirjaa päivitettiin keväällä 2020 yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Sääntökirja Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta otettiin käyttöön 1.8.2020. Sääntökirja sisältää yhteisen ohjeistuksen lisäksi liitteenä päivitetyt varhaiskasvatustoiminnan laatuvaatimukset ja lisäksi kuntakohtaisen osan.

Kuntien palvelusetelisääntökirja ja kuntakohtaiset osat: