Elinkeinot ja yhteydet -teemakartta

Kansainvälisyys

Tilannekuva

Kuluneen 30 vuoden aikana seudun talous on monipuolistunut. Teollisen perustan päälle on versonut monimuotoinen tietotalous sekä palvelu- ja tapahtumatalous. Teollisuuden työpaikat ovat siirtyneet rakenteen reunoille. Seudun tiiviimmät työpaikkakeskittymät ovat tänään korkeakoulukampuksilla Tampereen keskustassa ja Hervannassa.

Seuraavat elinkeinot tai ekosysteemin ja niihin liittyvät maankäyttömuodot on tunnistettu seudun menestyksen kannalta tärkeiksi, johdonmukaisesti kehitettäviksi ja seurattaviksi rakennesuunnitelman sisällöiksi:

• Teollisuus ja logistiikka
• Toimistot ja toimitilat
• Elämystalous
• Energia.

Seutu on talouden toiminnallisuuden kannalta yhtenäinen kokonaisuus, jonka eri osat täydentävät toisiaan. Teollisuuden menestys vaikuttaa laajasti elinkeinoelämään. Se tuottaa kysyntää keskustojen toimitilarakentamiselle ja elämystalouteen, joka on vetovoimatekijä osaajille. Seudun kansainvälistymisen kannalta tärkeät elinkeinot, teollisuus, tietotalous ja elämystalous, eivät kilpaile keskenään, vaan teollisuus vahvistaa tietotaloutta ja molemmat tukevat toimistorakentamista. Elämystalous tukee kehitystä.

Valtakunnan tasolla keskeisen sijaintinsa kautta Tampereen keskustasta on tullut yrittäjille merkittävä kohtauspaikka yli talousalueiden rajojen. On ennustettu, että Suomi hyötyy parhaillaan käynnissä olevasta vihreästä siirtymästä ja Eurooppaan palaamassa olevasta teollisuudesta. Tämä on mahdollisuus Tampereen seudulle, jossa on sekä teollista historiaa että teollisuuden tarvitsemaa osaamista ja koulutusta. Lisäksi Tampereen seudulla on hyvät edellytykset houkutella osaajia vireän kulttuurielämän ja sujuvan arjen kautta.

Teollisuuden paluu haastaa maankäyttöä, sillä suurteollisuudelle soveltuvat tontit (20–100 hehtaaria) ovat toteutettavissa aikaisintaan 2020-luvun lopulla, laajemmin 2030- ja 2040-luvuilla. Lisäksi tällainen teollisuus tarvitsee toimivaa logistiikkaa ja paljon energiaa. Pienimuotoista yritystonttitarjontaa on seudun rakenteessa monipuolisesti saavutettavilla sijainneilla. Kysyntä ja tonteille osoitetut käyttötarkoitukset eivät kuitenkaan aina kohtaa. Vanhoja yritysalueita kaavoitetaan uudelleen vastaamaan paremmin nykyiseen kysyntään. Samaan aikaan tulee seutuyhteistyössä kirkastaa näkemys seudulle tavoiteltavasta elinkeinoelämästä ja pohtia toimintamallia yritysten vastaanottamiseksi.

Pitkän aikajänteen tonttitarjonnan valmistelua vaikeuttaa infrastruktuurin rahoittaminen. Useat nyt suunnitteilla olevat alueet ovat riippuvaisia valtion investoinneista. Käsillä oleva ympäristö- ja ilmastokriisi vaikeuttaa jatkossa uuden maankäytön suunnittelua. EU-tason velvoitteiden lisääntyminen ilmasto- ja hiilitasapainon ylläpitämisestä vaikuttaa jatkossa suunnitteluun ja muun muassa tuottaa lisää selvitystarpeita.

Tampereen kaupunkiseudun liikenteellinen sijainti useiden kansallisesti merkittävien tie- ja raideyhteyksien risteyksessä on vahvuus. Kansainvälisessä liikenteessä heikkoutena ovat lentoliikenteen ja satamapalveluiden puutteet seudun alueella. Seutu kompensoi puutteita yhteyksien kehittämisen avulla. Yhteyksien kehittämistä haastaa kuitenkin liikenteen päästöjen vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, joiden kanssa elinkeinoelämän kehittäminen tulee olla tasapainossa. Haasteena on myös valtakunnallisen rahoituksen saaminen alueelle johtuen kansallisen tason suurista investointitarpeista ja rahoitusmahdollisuuksien rajallisuudesta (valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja investointiohjelma). Suomen NATO-jäsenyys sekä Tampereen seudun strateginen sijainti tulee hyödyntää kansainvälisen investointien ja rahoituksen kohdentamiseksi Tampereen seudulle.

Ratkaisu

Toimistorakentamisen, laadukkaiden palveluiden ja elämystalouden vahvistaminen keskustoissa sekä kysyntään vastaavan tonttitarjonnan varmistaminen keskustojen ulkopuolisilla yritysalueilla ovat rakennesuunnitelman päivityksen keskeisiä maankäytön kehittämisen teemoja seudun yritysten tukemissa.

Tulevina vuosina seudulla vastataan myös yrityksille tärkeään energiamurrokseen. Tätä kautta kaupunkiseutu edistää taloudellista kestävyyttä. Elinkeinoalueiden tilavaraukset on ratkaistu pitkälti edellisissä rakennesuunnitelmissa, minkä jälkeen niitä on vahvistettu myös juridisissa kaavoissa maakunta- ja kuntatasolla.

Rakennesuunnitelma, elinkeinot ja yhteydet -kartta

Kuva: Elinkeinot ja yhteydet -teemakartta: Elinkeinot ja yhteydet