Vaadittavat ilmoitukset, suunnitelmat ja dokumentointi

AsiaVelvoite/valvottava tai keskusteltava asiaLaki, säädös, määräys
Ehdottomat laatukriteerit / Varhaiskasvatus-suunnitelman tavoitteetKaiken varhaiskasvatustoiminnan tulee täyttää lain tavoitteet. Lisäksi palvelusetelitoimijoilla on oma ehdoton laatukriteeristö. Ohjaus- ja valvontakäynnillä toimijan on osoitettava millä tavoin kriteeristö käytännöntoiminnassa täyttyy.Varhaiskasvatuslaki 3 §,

Palvelusetelisääntökirja, erityinen osa
Toimintavuosi-ilmoitusToimintavuosi-ilmoituksessa tarkennetaan kuluvan toimintavuoden lähtökohtia ja ilmoitetaan mahdollisia rakenteellisia muutoksia tai asiakirjojen päivityksiä.

– varhaiskasvatusympäristö
– henkilökuntatiedot
– lapsiryhmät
– vasuun liittyvät asiat
asiakasmaksut ja sopimukset

Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintavuosi-ilmoitus palautetaan elokuussa valvontaviranomaiselle.
Varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja vaka-asetukset 753/2018 ja 772/2018
OmavalvontasuunnitelmaYksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma.

Palvelujen tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista.
Varhaiskasvatuslaki 48 §
ToimintasuunnitelmaToimintasuunnitelma tuo käytäntöön varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöt linkittäen niihin lasten varhaiskasvatussuunnitelmat.

Toimintasuunnitelmassa kasvattajien ammattitaito yhdistyy lasten ja vanhempien osallisuuteen.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, OPH, 2019 ja kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmat
Esiopetuksen suunnitelmat (esiopetusta järjestävät yksiköt)Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Lisäksi jokaiselle esiopetusta saavalle lapselle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.
Perusopetusasetus 9 §; 14 §

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, kuntien esiopetussuunnitelmat
Lasten varhaiskasvatus-suunnitelmatLapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on arvioitava ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa.
Varhaiskasvatuslaki 23 §

Varhaiskasvatus-suunnitelman perusteet, OPH 2019 ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat
TurvallisuussuunnitelmaPalveluntuottajan tulee laatia varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma, joka tukeutuu lasten varhaiskasvatusta, kulutustavaroita ja kuluttajapalveluita, terveydensuojelua, elintarviketurvallisuutta, työturvallisuutta, työsuojelua sekä pelastustoimintaa koskeviin lakeihin ja asetuksiin.Varhaiskasvatuslaki 10 §
MuitaMuiden viranomaisten tarkastuspöytäkirjat.

Vastuuvakuutuksen voimassaolo on todennettava pyydettäessä.