Uuden toiminnan käynnistäminen

Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta alkaa jo ennen toiminnan käynnistymistä. Palveluntuottaja on tähän mennessä tutustunut varhaiskasvatusta normittavaan lainsäädäntöön ja määräyksiin (esim. tilavaatimukset), tehnyt liiketoimintasuunnitelman sekä selvittänyt muita yksikön perustamiseen liittyviä velvoitteita. Palveluntuottajan tulee keskustella jo tässä vaiheessa kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavan viranomaisen kanssa esim. tilamahdollisuuksista ja alueiden varhaiskasvatustarpeesta.

Yksityisen hoidon tuki

Perustettaessa yksityistä päiväkotia tai ryhmäperhepäiväkotia palveluntuottajan tulee olla ensin yhteydessä kunnan yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiseen  ja keskustella uuden yksikön perustamiseen liittyvistä vaatimuksista.

Yksityisellä varhaiskasvatuksella ( vakalaki 43§) tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jonka yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Yksityinen palveluntuottaja vastaa siitä, että sopimuksen tai hallintopäätöksen perusteella asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset.

Lisäksi palveluntuottajan tulee täyttää yksityisen varhaiskasvatuksen harjoittamisen yleiset edellytykset ( vakalaki 43a§)

Palveluntuottajan tulee täyttää koko toiminnan ajan seuraavat yleiset edellytykset:
1) palveluntuottaja ei ole konkurssissa ja, jos hän on yksityinen henkilö, hän on täyttänyt 18 vuotta eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu eikä hän ole liiketoimintakiellossa;
2) palveluntuottaja ei ole käyttänyt määräämisvaltaa yhteisössä, joka on viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana asetettu konkurssiin;
3) palveluntuottajalla ei ole ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja, velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin eikä muita sellaisia veroihin tai lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä tai ulosotossa muita hänen maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia velkoja, jotka vaarantavat palveluntuottajan luotettavuuden;
4) palveluntuottajan aikaisemmassa toiminnassa ei ole todettu vakavia puutteita asiakasturvallisuudessa tai, jos tällaisia puutteita on ollut, valvontaviranomaisen aikaisemmat huomautukset ja määräykset ovat johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen ja epäkohtien poistamiseen.

Jos 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa seikoissa tapahtuu muutoksia, on muutoksista ilmoitettava viipymättä kirjallisesti päiväkotitoiminnan osalta lupaviranomaiselle ja perhepäivähoidon osalta kunnan monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Mitä 43 §:ssä ja 1 momentissa säädetään palveluntuottajasta, koskee myös sitä, joka omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella käyttää määräämisvaltaa palveluntuottajan puolesta. Jos lupa on myönnetty oikeushenkilölle ja oikeushenkilön omistukseen, sopimukseen tai muuhun järjestelyyn perustuva määräysvalta siirtyy, luvanhaltijan on ilmoitettava siitä lupaviranomaiselle kahden viikon kuluessa määräysvallan siirtymisestä.

Päiväkodissa varhaiskasvatusta järjestävällä tai tuottavalla yksityisellä palvelujentuottajalla on ennen toiminnan aloittamista oltava lupa harjoittaa päiväkotitoimintaa. Luvan myöntää hakemuksesta aluehallintovirasto 1.1.2023 alkaen. Kunnan aiemmin myöntävät luvat päiväkotien toimintaan ovat voimassa siirtymäkauden 2026 loppuun asti.  Uusien alalle tulevien palveluntuottajien on huomioitava, että päiväkotitoimintaa (myös täydentävän varhaiskasvatuksen osalta) ei saa aloittaa ennen kuin lupa toiminnalle on myönnetty. Sama edellytys koskee toiminnan olennaista muuttamista.

Ryhmäperhepäivähoitoa järjestävän tai tuottavan yksityisen palvelujentuottajan on ennen toiminnan aloittamista tai sen olennaista muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiseen.    

Ilmoituksen on sisällettävä toiminnasta vastaavan henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, koulutus, työkokemus ja tehtävä toimipaikassa sekä 44 a §:n 1 momentin 1–4 kohdassa ja 6–11 kohdassa tarkoitetut tiedot. Ilmoitusten tekemisestä, sisällöstä ja ilmoitukseen liitettävistä asiakirjoista voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Kunnan valvontaviranomainen tulee ilmoituksen saatuaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa välittömästi suorittaa tarkastus varhaiskasvatuksen toimipaikassa sen varmistamiseksi, että toimintaympäristö on soveltuva suunnitellulle varhaiskasvatuksen järjestämiselle ja vastaa laissa säädettyjä vaatimuksia.

Lisää tietoa Aluehallintoviraston Yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraisuus -oppaasta.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Yksityistä päiväkotia tai avointa kerhotoimintaa voi tuottaa palvelusetelillä. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palvelusetelituottajaksi on erikseen haettava kunnasta toimittamalla kunnan valvovalle viranomaiselle hakemuksen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi. Lisätietoja hakemisesta saatte kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavalta viranomaiselta.  

Palveluseteli on käytössä Tampereella, Lempäälässä, Nokialla, Ylöjärvellä, Pirkkalassa sekä Kangasalla. Tampere ja Pirkkala tarjoavat palveluseteliä päiväkotitoiminnan lisäksi myös avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan. Tampereen kaupunkiseudun yhteisessä palvelusetelisääntökirjassa on määritelty hyväksymisen edellytykset.

Muistilista palveluntuottajalle

  1. Varaa riittävästi aikaa toiminnan käynnistämisen suunnitteluun. Huomioi ilmoitusten tekemiseen ja tarkastuskäynteihin kuluva aika.
  2. Palvelun tuottajan tulee täyttää varhaiskasvatuslain 43 §:n yleiset edellytykset.
  3. Tutustu tarkoin varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuottajan ilmoitusmenettelyyn ilmoitukseen (ei koske ryhmäperhepäiväkoteja) sekä yksityisen päiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirjaan tai yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirjaan sekä mahdollisesti palvelusetelisääntökirjaan ja hakemukseen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi.
  4. Ole yhteydessä kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavaan viranomaiseen. Löydettyäsi mahdolliset tilat toiminnalle, sovi alustavasta tilakatselmuksesta.
  5. Tee tarvittavat ilmoitukset ja selvitykset.
  6. Täytä ilmoitus varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta (ei koske ryhmäperhepäiväkoteja) ja toimita se kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle liitteineen. Palvelusetelituottajiksi hakeutuvat täyttävät ja toimittavat myös hakemuksen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi.
  7. Yksityisen varhaiskasvatuksesta vastaava viranomainen tekee käyttöönottotarkastuksen yksikköön ennen toiminnan käynnistämistä ja palvelusetelituottajaksi hyväksymistä. Valvontakäynnillä täytetään yksityisen päiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirja tai yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirja. Varaa tarvittavat asiakirjat ja ilmoitukset valmiiksi.
  8. Kun tarvittavat selvitykset on tehty ja toiminnan todetaan olevan varhaiskasvatusta koskevien säädösten, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä kunnan omien varhaiskasvatusta koskevien linjausten mukaista, hyväksyy valvova viranomainen tuottajan ja toiminta voi käynnistyä. Valvontaviranomainen toimittaa asiakirjat aluehallintovirastoon kunnan lausunnon kera rekisteröintiä varten.
  9. Yksikössä voi aloittaa varhaiskasvatustoiminnan vasta sitten, kun ilmoitus palvelujen tuottamisesta liitteineen on toimitettu kunnan viranomaiselle ja kun puoltava lausunto kunnassa voidaan kirjoittaa.

Nettivinkit