Uuden toiminnan käynnistäminen

Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta alkaa jo ennen toiminnan käynnistymistä. Palveluntuottaja on tähän mennessä tutustunut varhaiskasvatusta normittavaan lainsäädäntöön ja määräyksiin (esim. tilavaatimukset), tehnyt liiketoimintasuunnitelman sekä selvittänyt muita yksikön perustamiseen liittyviä velvoitteita. Palveluntuottajan tulee keskustella jo tässä vaiheessa kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavan viranomaisen kanssa esim. tilamahdollisuuksista ja alueiden varhaiskasvatustarpeesta.

Yksityisen hoidon tuki

Perustettaessa yksityistä päiväkotia tai ryhmäperhepäiväkotia yksityisen hoidon tuella, palvelun tuottaja on selvitys- ja suunnitteluvaiheen loppupuolella ja löydettyään mahdolliset tilat toiminnalleen uudestaan yhteydessä kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavaan viranomaiseen ja sopii tämän kanssa alustavan tilakatselmuksen. Tilakatselmuksessa arvioidaan tilojen toimivuutta, riittävyyttä ja turvallisuutta suunnitellulle lapsi- ja henkilökuntamäärälle.

Kun kyseessä on päiväkoti, toimittaa palveluntuottaja alustavan tilakatselmuksen jälkeen valvovalle viranomaiselle ilmoituksen yksityisestä varhaiskasvatuspalvelusta. Ilmoituksesta käy ilmi mm. terveydensuojelu- ja pelastusviranomaisten tarkastuskäynnit. Ilmoituksen saatuaan valvova viranomainen tekee yksikköön käyttöönottotarkastuksen, jonka pohjalta hän antaa sijaintikunnan lausunnon aluehallintovirastolle yksikön rekisteröintiä varten. Käyttöönottotarkastuksessa täytetään yksityisen päiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirja.

Ryhmäperhepäiväkodit eivät toimita ilmoitusta yksityisestä sosiaalipalvelusta vaan sopivat alustavan tilakatselmuksen jälkeen käyttöönottotarkastuksesta, jolloin täytetään yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirja.

Palveluseteli

Perustettaessa yksityistä päiväkotia tai avointa kerhotoimintaa palvelusetelillä, toiminnan käynnistäminen tapahtuu muutoin samoin kuin yksityisen hoidon tuella toimivan yksikön kohdalla mutta lisäksi palvelusetelijärjestelmään aikovien yksiköiden osalta varmistetaan toiminnan hyväksymisen yhteydessä, että palvelusetelisääntökirjassa määritellyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Ilmoituksen yksityisestä varhaiskasvatuspalvelusta lisäksi palvelusetelituottajaksi hakeva toimittaa kunnan valvovalle viranomaiselle hakemuksen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi.

Palveluseteli on käytössä Tampereella, Lempäälässä, Nokialla, Ylöjärvellä, Pirkkalassa sekä Kangasalla. Tampere ja Pirkkala tarjoavat palveluseteliä päiväkotitoiminnan lisäksi myös avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan.

Muistilista palveluntuottajalle

  1. Varaa riittävästi aikaa toiminnan käynnistämisen suunnitteluun. Huomioi ilmoitusten tekemiseen ja tarkastuskäynteihin kuluva aika.
  2. Palvelun tuottajan tulee täyttää varhaiskasvatuslain 43 §:n yleiset edellytykset.
  3. Tutustu tarkoin varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuottajan ilmoitusmenettelyyn ilmoitukseen (ei koske ryhmäperhepäiväkoteja) sekä yksityisen päiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirjaan tai yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirjaan sekä mahdollisesti palvelusetelisääntökirjaan ja hakemukseen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi.
  4. Ole yhteydessä kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavaan viranomaiseen. Löydettyäsi mahdolliset tilat toiminnalle, sovi alustavasta tilakatselmuksesta.
  5. Tee tarvittavat ilmoitukset ja selvitykset.
  6. Täytä ilmoitus varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta (ei koske ryhmäperhepäiväkoteja) ja toimita se kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle liitteineen. Palvelusetelituottajiksi hakeutuvat täyttävät ja toimittavat myös hakemuksen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi.
  7. Yksityisen varhaiskasvatuksesta vastaava viranomainen tekee käyttöönottotarkastuksen yksikköön ennen toiminnan käynnistämistä ja palvelusetelituottajaksi hyväksymistä. Valvontakäynnillä täytetään yksityisen päiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirja tai yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirja. Varaa tarvittavat asiakirjat ja ilmoitukset valmiiksi.
  8. Kun tarvittavat selvitykset on tehty ja toiminnan todetaan olevan varhaiskasvatusta koskevien säädösten, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä kunnan omien varhaiskasvatusta koskevien linjausten mukaista, hyväksyy valvova viranomainen tuottajan ja toiminta voi käynnistyä. Valvontaviranomainen toimittaa asiakirjat aluehallintovirastoon kunnan lausunnon kera rekisteröintiä varten.
  9. Yksikössä voi aloittaa varhaiskasvatustoiminnan vasta sitten, kun ilmoitus palvelujen tuottamisesta liitteineen on toimitettu kunnan viranomaiselle ja kun puoltava lausunto kunnassa voidaan kirjoittaa.

Nettivinkit