Toiminnan ohjaus ja valvonta

Palvelun tuottaja vastaa palvelun laadusta ja siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille varhaiskasvatuslaissa ja asetuksessa sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa asetetut vaatimukset (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja asetus 753/2018, 772/2018, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2019). Lisäksi palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan yksikön sijaintikunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Omavalvonta on palveluiden laadun ja sisällön ensisijainen valvontamenetelmä.

Kunnan tehtävänä on toteuttaa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palvelujen tuottajalle sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa (Varhaiskasvatuslaki luku 10). Kunta määrittää alueellaan tuotettavan varhaiskasvatuksen laadun kriteereitä ja laadun valvonnan prosesseja turvaten varhaiskasvatuslain tavoitteiden täyttymisen sekä kunnallisen ja yksityisen tuotannon laadun yhdenvertaisuutta. Palvelusetelin sekä kuntalisän maksun edellytyksenä on että kunnan määrittämät kriteerit täyttyvät.

Vuosittaiset ohjauskäynnit yksityisessä päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa

Kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava viranomainen tekee vuosittain ohjaus- ja valvontakäynnin kaikkiin kunnan alueella toimiviin yksityisiin päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin yhdessä palveluntuottajan kanssa sopien. Käynnin aikana tuottajan kanssa käydään läpi toiminnan kannalta merkityksellisiä asioita ja täytetään yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta-asiakirja. Sovittaessa valvontakäynnistä on samalla sovittu myös keskusteltavat ja tarkastettavat asiakirjat ja kohteet ko. käynnillä. Valvonta-asiakirjaan kirjataan myös tarkistetut kohteet ja mahdolliset yhteisesti sovitut jatkotoimenpiteet.

Palveluntuottajien tapaamiset

Yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa olennaista on ohjauksellinen, tiedotuksellinen ja keskustelullinen näkökulma. Tavoitteena on luoda yhdessä toimivat ohjaus- ja valvontarakenteet, jotka palvelevat sekä kuntaa että yksityistä toimijaa sekä viime kädessä asiakasta. Vuosittaisten valvontakäyntien lisäksi palveluntuottajat ovat velvoitettuja osallistumaan kunnan järjestämiin yhteisiin tapaamisiin ja koulutuksiin, joita kunnat järjestävät oman aikataulunsa mukaan. Tilaisuuksissa viestitään niin valtakunnallisesti kuin seutu- ja kuntakohtaisestikin ajankohtaisista asioista esimerkiksi lakimuutoksista sekä kunnan strategiasta ja tavoitteista. Tapaamisten yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa.