Sähköisen kyselyrekisterin tietosuojaseloste 4.11.2021

Rekisterinpitäjä 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

Juhani Pohjonen, seutusihteeri 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi 

Jussi Välimäki, paikkatietoasiantuntija
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
puh. 040 503 2554, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi 

Rekisterin nimi 

Tampereen kaupunkiseudun Koulumatka- ja liikkumiskyselyn rekisteri. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriin ei kerätä henkilötietoja. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan vastaajan antamia tietoja asuinpaikasta (kunta, postinumero), iästä (huoltajan syntymävuosi) ja koulumatka- ja liikkumistietoja. Vastauksista ei pysty tunnistamaan yksittäistä henkilöä.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan kyselyyn vastanneilta. 

Tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kyselyn tietokantaan tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.