Tarjouspyyntö

Kansainvälinen benchmarking-selvitys kestävän siirtymän kaupunkiseuduista

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne kansainvälisen benchmarking-selvityksen toteuttamisesta.

Selvityksellä haluamme kerätä ymmärrystä ja näkökulmia siitä, millaisia keskeisiä osatekijöitä kestäväksi tai ”vihreäksi” yhdyskunnaksi/kaupungiksi/kaupunkiseuduksi tunnustettujen alueiden muutoksen (kestävän siirtymän) taustalla on, ja miten kestävää siirtymää tehdään yhteistyössä.

Tarkempia kysymyksiä selvityksessä ovat:

 • Mihin objektiivisesti todennettaviin/mitattaviin kestävän kehityksen vahvuuksiin alueen vihreä/kestävä identiteetti nojaa?
 • Mihin nouseviin tai laskeviin trendeihin ja muutosajureihin alue on reagoinut (myös ennakoivasti) strategisella ja operatiivisella tasolla, kääntäen ne vahvuuksiksi?
 • Mitä teemoja tai toimialoja on strategisessa päätöksenteossa valittu kehittämiskohteiksi keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä? (Esim. maankäyttö, rakentamisen laatu, energia, infrastruktuuri, kestävä liikkuminen, kulttuuri ja luovat alat, asukaskokemus ja asukasosallisuus, innovaatiot ja elinkeinokehitys). Millaisia rahallisia panostuksia valittujen teemojen edistämiseen käytetään (Esim. suhteelliset %-osuudet ja per capita)
 • Mitkä ovat suurimmat ja nopeimmin kasvavat toimialat?
 • Millaista strategista yhteistyötä keskuskaupunki tekee muiden kehyskuntien, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa? Millaisia osallistumismahdollisuuksia asukkailla on kestävän siirtymän osalta?

Selvityksen suomenkielisinä tuotoksina odotamme mm.

 • Valikoituja esimerkkejä parhaista käytännöistä (sovitaan yhdessä tilaajan ja toteuttajan kanssa)
 • Profiilikuvaukset kaupunkiseuduista/kaupungeista niiden vertailemiseksi (työkaluna esim. strategiaprofiili).
 • Kuvauksia yhtä kuntaa laajemmasta yhteistyöstä kohdealueella, mihin julkiset toimijat ovat sitoutuneet.
 • Kuvauksia keskeisistä nousevista ja laskevista trendeistä ja muutosajureista, joihin selvityksen kaupungit ovat reagoineet.
 • Suosituksia kestävää siirtymää mahdollistavista keskeisistä tekijöistä Tampereen kaupunkiseudulle.

Selvitykseen tulee ehdottaa valittavaksi 5-8 keskisuurta eurooppalaista tai pohjoisamerikkalaista kaupunkia tai kaupunkiseutua (väkiluku noin 200 000 – 1 000 000). Ehdotettavissa alueissa tulee tunnistaa yhdistäviä piirteitä Tampereen kaupunkiseudun kanssa, kuten seutuyhteistyö tai metropoliajattelu, asema muuna kuin maan pääkaupunkiseutuna, korkeakoulu, sisämaan sijainti tai teollinen historia. Potentiaalisia benchmarking kohteita voisivat olla esimerkiksi Eindhoven, Portland, Göteburg, Hannover, Freiburg, Bottrop, Essen tai muu alue Ruhrin alueella.  Tarjouksessa tulee ehdottaa kohteet ja kuvata tapa, jolla selvitykseen valittavat kohdealueet osallistuvat työhön ja miten niitä koskevan tiedon laatu varmistetaan.Työn käynnistyessä tilaaja ja toteuttaja valitsevat yhdessä 4-5 kohdealuetta selvitykseen. Lopullisiin valittaviin kohteisiin tulee sisältyä ainakin yksi kohde Skandinaviasta.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään Tampereen kaupunkiseudun strategia- ja ennakointityössä. Konsultin tulee varautua esittelemään työn tuloksia Tampereen kaupunkiseudulla ennakoinnista vastaavan Seutuluotsi-työryhmän kokouksessa elokuussa (alustavasti 31.8). Tilaajan projektipäällikkönä toimii kehittämispäällikkö Antti Lippo. Työn toteuttava konsultti toimii itsenäisesti, mutta jatkuvassa vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa (huomioiden tilaajan kesäloma 28.6. – 8.8.), sisältäen vähintään kaksi välikokousta. Kokoukset varaudutaan toteuttamaan etänä. Työ käynnistetään välittömästi konsultin valinnan jälkeen. Loppuraportin tulee valmistua pe 20.8. mennessä. Tulokset esitellään lisäksi kahdeksan kunnan kuntajohtajakokouksessa elo-syyskuussa (etäyhteydellä).

Työn maksimihinta on 20 000 EUR (alv 0%) ja se sisältää kaikki kulut työn toteuttamiseksi, ml. kohdealueiden osallistumisesta mahdollisesti syntyvät kulut.

Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyyntö julkaistaan kuntayhtymän kotisivuilla. Lisäksi tarjouspyyntö kohdennetaan suoraan joillekin mahdollisille tarjoajille.

Tarjouspyyntöön voi esittää ma 19.4.2021 klo 16.00 mennessä kysymyksiä osoitteeseen antti.lippo@tampereenseutu.fi. LISÄYS 23.4.2021: Tarjouspyyntöön ei esitetty yhtään kysymystä määräaikaan mennessä.

Tarjoukseen on liitettävä tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset todistukset. Todistukset voi korvata ajantasaisella tilaajavastuuraportilla.

Tarjoukset tulee toimittaa pe 30.4. klo 16.59 mennessä sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@tampereenseutu.fi ja antti.lippo@tampereenseutu.fi

Konsultin valinta toteutetaan 7.5.2021 mennessä määräaikaan jätettyjen ja tarjouspyynnössä mainitut kriteerit täyttävien tarjousten väliltä.

Tarjousten arvioinnissa painotamme:

 • Työsuunnitelman sisältö suhteessa työlle asetettuihin tavoitteisiin 40%
 • Tapa, jolla ehdotetut kaupungit saadaan osallistumaan työhön 30%
 • Referenssit (max. 5 kpl) 30%

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset

Tässä työssä noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut).

Tarjouksessa on yksilöitävä tarjoajan mahdollisesti käyttämät yhteistyökumppanit ja alikonsultit. Tarjoaja vastaa yhteistyökumppaninsa ja alikonsulttinsa työstä kuten omastaan.

Työstä laskutetaan erikseen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymää sopimuksessa määritellyn maksuaikataulun mukaisesti. Esim. Ensimmäisen erän 50 % voi laskuttaa työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja loput työn hyväksymisen jälkeen.

Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta.

Maksuehto 21 pv netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen.

Työn valmistuessa ja sen vastatessa tilaajan tavoitteita saa toteuttaja referenssioikeuden selvitystyön toteuttamisesta.

Yhteystiedot:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi