Hae harjoittelijaksi TAKE-hankkeeseen

Tampereen kaupunkiseutu hakee harjoittelijaa TAKE-hankkeeseen. Harjoittelijan tehtävänä on laatia sivistyspalveluiden ja maankäytön suunnittelun asiantuntijayhteistyön kuvaus.

Kaupunkiseutuyhteistyön yksi keskeinen kehittämiskohde on alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäiseminen. Kehitystyötä tehdään vuosina 2022–2023 toteutettavassa TAKE-hankkeessa (Tampereen seudun alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäiseminen).

Seudulla laadituissa selvityksissä on tunnistettu vahva syy-seuraus-suhde kuntien maankäytön suunnittelun, asuntopolitiikan ja alueellisen eriytymisen välillä. Koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden kannalta merkittävä alueellisen eriytymisen taso on näiden varhaiskasvatusyksiköiden lähialue, lähiympäristö tai naapurusto, missä lapset ja nuoret viettävät suuren osan ajastaan. Koulusegregaatio, eli koulujen oppilaspohjan voimakas eriytyminen, tuottaa lisäksi huono-osaisuuden riskejä kouluyhteisöjen sisälle sekä lasten ja nuorten sosiaalisiin verkostoihin.

Koulusegregaation vähentäminen edellyttää ymmärryksen lisääntymistä ja suunnitteluratkaisujen vaikutusten tunnistamista. Ymmärrystä ei synny ilman tietoa, vuoropuhelua ja yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Lisäksi on tunnistettava käytettävissä olevat keinot ja välineet sekä kehitettävä niitä monialaisesti.

TAKE-hankkeessa on asetettu tavoitteeksi laatia sivistyspalveluiden ja maankäytön suunnittelun asiantuntijayhteistyön mallinnus, mikä auttaa seudun kuntia kehittämään erilaisia hyviä käytäntöjä alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäisemiseksi. Harjoittelijan tehtävä on kuvata Tampereen kaupunkiseudun kuntien sivistyspalveluiden ja maankäytön asiantuntijoiden yhteistyökäytännöt kunnittain (Miten ja mitä tuloksia yhteistyöllä saadaan aikaan?) ja laatia tiedon pohjalta yhteistyömallien kuvaus. Mallinnuksen avulla kuntien on mahdollista kehittää toimintamalleja – ja käytänteitä. Mallinnus mahdollistaa myös tiedon levittämisen ja hyödyntämisen muissa, kaupunkiseudun ulkopuolisissa, kuntaorganisaatioissa.

Yhteistyömallien kuvaukseen käytetään haastattelututkimusta, jonka lisäksi kerätään muuta tietoa yhteistyökäytännöistä. Työssä tutustutaan myös voimassa olevaan lainsäädäntöön. Harjoittelija fasilitoi elokuun 2021 aikana tulostyöpajan yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien asiantuntijoiden kanssa. Työpajassa esitellään haastattelujen ja muun tiedonkeruun pohjalta laaditun selvityksen keskeisempiä tuloksia sekä keskustellaan selvitystyön johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista. Työpajan jälkeen laaditaan lopullinen esitys toimialojen välisen yhteistyön mallinnuksesta, johon nostetaan esiin kuntien parhaat käytännöt.

Harjoittelijalta edellytetään vähintään maisteritason opintoja sekä kokemusta laadullisista tutkimusmenetelmistä sekä kykyä tuottaa sujuvaa tekstiä. Kokemus tilastoaineistoista ja -menetelmistä katsotaan eduksi. Samoin eduksi katsotaan kokemus kuntien sivistyssektorilta tai maankäytön suunnittelusta. Työ voi sopia myös gradun aiheeksi tai harjoittelun aikana kerättyä aineistoa voi hyödyntää gradun tekoon. Varsinaista rahoitusta opinnäytetyöhön emme kuitenkaan tarjoa.

Harjoittelija sijoittuu Tampereen kaupunkiseudun seututoimistoon, joka sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Harjoittelija on harjoittelunsa aikana osa seututoimiston henkilökuntaa ja ottaa osaa seututoimiston viikkopalavereihin asiantuntijana. Harjoittelija saa kokemusta seutuyhteistyöstä ja kuntapalveluiden rakenteista ja prosesseista. Opiskelijan osaamisen kasvattamiseen osallistuu koko seututoimisto ja asiantuntijat Tampereen seudulla. Työtä ohjaavat seudun asiantuntujoista koostuva ryhmä sekä kuntajäsenistä koostuvat työryhmät. Opiskelijalla on myös oma ohjaaja ja tukihenkilö.

Harjoittelu kestää 4 kuukautta. Harjoittelun ajankohta on sovittavissa, mutta toivomme aloittamista jo huhtikuun aikana. Harjoitteluun vaaditaan yliopiston myöntämä harjoittelutuki.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi 13.3.2022 mennessä.

  • Harjoittelun ajankohta ja kesto: 4 kuukautta sopimuksen mukaan keväällä ja kesällä 2022. Aloitus mahdollisesti jo huhtikuussa.
  • Työn luonne: kokoaikatyö, kesätyö
  • Työaika: 36 h 15 min/ viikko
  • Sijainti: Pirkanmaa, Tampereen kaupunkiseutu
  • Koulutusala: Yhteiskunta- ja hallintotieteet, kasvatustiede, sosiaali- ja käyttäytymistieteet, kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu
  • Palkkaukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston myöntämä harjoittelutuki vaaditaan.
  • Viimeinen hakupäivä: 13.3.2022

Lisätiedot:

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi