Sähköisen kyselyrekisterin tietosuojaseloste, asukaskysely

Rekisterinpitäjä 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

Juhani Pohjonen, seutusihteeri 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi 

Antti Lippo, kehittämispäällikkö 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
puh. 050 4630 732, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi 

Rekisterin nimi 

Tampereen kaupunkiseudun Suuren asukaskyselyn rekisteri. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilörekisterin tietoja käytetään tilastointiin ja raportointiin, muodostettaessa kuvaa Tampereen kaupunkiseudun asukkaiden arvostuksista, ihanteista ja valinnoista asumiseen ja asuinympäristöön liittyen.

Kyselyyn vastaajien sähköpostiosoite kysytään kyselyjen yhteydessä järjestettävää arvontaa ja mahdollista Seutupaneeliin liittyvää tiedotusta varten. Sähköpostin ilmoittaminen on vapaaehtoista. Kyselyn yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta ei yhdistetä kyselyssä annettuun muuhun tietoon. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

syntymävuosi
sukupuoli
kotikunta
postinumero
sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan kyselyyn vastanneilta. 

Tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kyselyn tietokantaan tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Kyselyyn liittyvän arvonnan suorittamisen jälkeen sähköpostiosoitteet tuhotaan tietokannasta. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.