Sähköisen kyselyrekisterin tietosuojaseloste 21.9.2021

Rekisterinpitäjä  

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä  
Kelloportinkatu 1 C  
33100 Tampere  

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa  

Juhani Pohjonen, seutusihteeri  
Kelloportinkatu 1 C  
33100 Tampere  
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi  

Antti Lippo, kehittämispäällikkö  
Kelloportinkatu 1 C  
33100 Tampere  
puh. 050 4630 732, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi  

Rekisterin nimi  

Tampereen kaupunkiseudun kansalaispaneeli –hankkeen testikeskusteluun osallistujien rekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Kyselyyn vastaajien henkilötietoja (nimi ja henkilön taustatiedot) kysytään keskustelujen järjestämistä varten.  Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää myös keskusteluun liittyvää tiedottamista ja keskustelusta muistuttamista varten. Puhelinnumeroa voidaan käyttää yhteydenpitoon järjestäjien ja keskustelijoiden välillä. Kyselyn yhteydessä annettua puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta ei yhdistetä kyselyssä annettuun muuhun tietoon.  

Rekisterin tietosisältö  

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:  

Nimi, kotikunta, sähköpostiosoite, lisäksi valinnaisena tietona puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisterin tiedot saadaan kyselyyn vastanneilta.  

Tietojen luovutukset  

Tietoja ei luovuteta.  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Rekisterin suojauksen periaatteet  

Kyselyn tietokantaan tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain hankkeessa työskentelevät henkilöt. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

Testikeskustelujen jälkeen sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sisältävä tietokanta tuhotaan.  

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.