Tampereen kaupunkiseudun kuntien kasvatus- ja koulutusvertailut julkaistu

Uusimmat Tampereen kaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminta- ja kustannustiedot on julkaistu seutuvertailussa. Ensimmäistä kertaa tietoa on saatavilla myös lukiokoulutuksesta.

Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu jatkuu

Lukuvuonna 2019–2020 Tampereen kaupunkiseudulla oli yhteensä 4 395 esiopetusikäistä ja 35 930 perusopetusikäistä oppilasta. Esioppilaiden määrä vähentyi seudulla 340 oppilaalla, mutta määrissä on kuntakohtaisia eroja. Perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa sen sijaan kasvuaan. Oppilasmäärä lisääntyi 810 oppilaalla edellisestä lukuvuodesta eli 2,5 %. Tampereella on noin puolet seudun oppilaista.

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa vielä lähivuosina, mutta muutaman vuoden jälkeen kasvu oletettavasti hiipuu. Varhaiskasvatusikäisten ​lasten määrä on ollut laskusuunnassa Tampereen kaupunkiseudulla viime vuodet. Vuodesta 2014 lähtien määrä on pudonnut 2 300 lapsella. Lasten määrän väheneminen ei ole vaikuttanut palvelukysyntään, koska yhä useampi lapsi osallistuu kunnan järjestämiin varhaiskasvatuspalveluihin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotoissa kuntakohtaista vaihtelua

Kaupunkiseudun kuntien välillä on melko suuria eroja keskimääräisessä asiakasmaksutulossa. Seudun keskimääräinen lapsikohtainen asiakasmaksutulo on 130 euroa, kun se Pirkkalassa on 153 euroa ja Orivedellä 112 euroa. Asiakasmaksut kattavat kaupunkiseudulla 10-14 prosenttia päiväkotien menoista. Asiakasmaksutulo määräytyy perheen tulojen, varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän ja palveluiden käytön perusteella.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien määrä vaihtelee

Perusopetuslain mukaan kunta voi antaa harkitsemassaan laajuudessa aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2. vuosiluokkien oppilaille. Valtaosa toiminnasta rahoitetaan valtionosuuksin ja asiakasmaksuin. Viimeisen viiden vuoden aikana osallistumisasteet ovat keskimäärin nousseet noin viidellä prosenttiyksiköllä. Toimintaan osallistuvien lasten osuus vaihtelee kaupunkiseudulla melko paljon. Pirkkalassa ja Tampereella toimintaan osallistuminen on aktiivisinta 1. vuosiluokalla, kun taas Nokialla ja Orivedellä toimintaan osallistuu pienin osuus oppilaista.

Oppilaskohtaisissa kustannuksissa seudun kuntien väliset erot ovat kaventuneet

Perusopetuksen oppilaskohtaisia kustannuksia tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti opetuksen kustannuksiin. Opetuskustannukset muodostavat noin 60 prosenttia kaikista oppilaskohtaisista kustannuksista. Koulutuksen järjestäjä voi vaikuttaa opetuskustannuksiin päätöksillään. Opetuskustannukset vaihtelevat kaupunkiseudulla noin 4 400 eurosta 4 900 euroon, ja kustannukset ovat vertailukelpoisia.

Oppilaskohtaiset kokonaiskustannukset vaihtelevat kunnittain noin 8 200 eurosta noin 8 900 euroon vuodessa. Suurimmat erot kuntien välillä muodostuvat kiinteistö- ja opetuskustannuksista. Kiinteistökustannuksien eroja selittävät muun muassa palveluverkon rakenne, kiinteistöihin tehdyt investoinnit ja korjausvelan taso, mahdolliset väistötilaratkaisut sekä kunnan sisäisten vuokrien periaatteet. Oppilaskohtaiset kuljetuskustannukset vaihtelevat kunnittain 50 eurosta 615 euroon. Vaihtelu selittyy kuntarakenteella ja palveluverkolla.

Kunnan kouluverkko vaikuttaa oppilaskohtaisiin kustannuksiin. Seudun perusopetusikäisistä oppilaista 97 % käy koulua yli sadan oppilaan yksiköissä.  Yli 500 oppilaan koulua käy seudulla yli puolet perusopetusikäisistä. Pienissä yksiköissä oppilaskohtaiset kustannukset ovat keskimääräistä korkeammat, mikäli niiden ryhmäkoot jäävät alle kunnan keskiarvon. Koulujen keskimääräinen koko on jatkanut seudulla viime vuodet kasvuaan.

Tampereen lukiot vetävät opiskelijoita lähikunnista

Enemmistö lukioiden opiskelijoista asuu lukion sijaintipaikkakunnalla. Nokialla jopa 91 % lukio-opiskelijoista asuu Nokialla. Tampereen lukiot vetävät opiskelijoita erityisesti muista lähikunnista ja siksi Tampereen lukioissa on pienin osuus (63 %) oman paikkakunnan opiskelijoita. Lempäälässä muualta tulevien opiskelijoiden määrä on seudun toiseksi suurin, kolmannes.

Lukiokoulutuksen järjestäminen eroaa muista kuntien järjestämistä kasvatus- ja koulutuspalveluista. Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää lukiokoulutusta, vaan se on vapaaehtoista. Kaupunkiseudun kahdeksasta kunnasta ainoastaan Vesilahdella ei ole lukiota. Seudulla toimii myös useita yksityisiä lukioita.

Seutuvertailujen aineistot

Lisätietoja:

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi

Tommi Ruokonen

Suunnittelupäällikkö, Pirkkalan kunta

040 133 5652

tommi.ruokonen@pirkkala.fi