Kommentointipyyntö: Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2.0

Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmän ohjauksella on vuoden 2020 aikana valmisteltu kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelman luonnos on toimitettu kuntiin kommentoitavaksi, ja lisäksi kommentointi on haluttu mahdollistaa myös muille seudun kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteista kiinnostuneille.

Kehittämisohjelma viilataan kommentit huomioiden kuntoon ja hyväksytään seudun toimielimissä kevään 2021 aikana.

Kommentteja toivotaan teemoittain, erityisesti alla olevien kysymysten pohjalta, ja muodoltaan tiiviinä ja selkeinä ehdotuksina.
Kommentit tulee toimittaa 26.2.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@tampereenseutu.fi

Kommentoitava aineisto ja sen liitemateriaali:

1. Kehittämisohjelman merkitys

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman tavoitteena on myötävaikuttaa seudulla ja sen kunnissa asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen lisäämällä kävelyä ja pyöräilyä. Kehittämisohjelma antaa selkänojan ja suunnan seudun kunnissa tehtävälle toimeenpanolle. Yhteiskunnallisista päämääristä päästöt ja terveys on nostettu kehittämisohjelmassa erityisesti esiin.

Kysymykset:
– Kytkeytyykö kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma keskeisiin yhteiskunnallisiin päämääriin ja edustamanne tahon tavoitteisiin?
– Onko kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisen merkitys tuotu selkeästi esiin?

2. Kehittämisen teemat

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa on määritetty keskeisiä kehittämisteemoja. Kehittämisteemojen ja niiden sisältämien projektien määrittämisessä on pyritty olemaan tavoitteellisia, mutta myös resurssit huomioivia realisteja. Projektien määrä on pyritty pitämään kohtuullisena.

Kysymykset:
– Onko toimenpideteemoja tunnistettu keskeisiin kehittämistarpeisiin?
– Ovatko määritetyt projektit vaikuttavia?
– Millaisena näette projektien toteuttamisen edellytykset?

3. Kehittämisohjelman käytettävyys

Seudullisessa kehittämisohjelmassa linjataan periaatteita, joilla kävelyä ja pyöräilyä seudulla kehitetään. Kehittämisperiaatteita hyödynnetään kunnissa, seutuyhteistyössä sekä valtion kanssa tehtävässä yhteistyössä, kun kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan seudulla.

Kysymykset:
– Onko kehittämisohjelma riittävän selkeä toimenpiteiden tarkemman ohjelmoinnin lähtökohdaksi?
– Antaako kävelyn ja pyöräilyn seudullinen kehittämisohjelma tarvittavat perusteet eri toimijoiden resurssien suuntaamiseksi ja lisäämiseksi kehittämisohjelmassa käsiteltäviin teemoihin liittyen?


Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 7543692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi