Seutuyhteistyö sai hyvät arvosanat ja ehdotuksia uudelle vaalikaudelle

Seutuyhteistyön arvioinnin mukaan kaikki kunnat hyötyvät yhteistyöstä.

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus käsitteli kokouksessaan 24.2.2021 yhteistyön arviointia. Arvioinnin kohteena oli yhteistyötä ohjaava strategia sekä Tampereenseudun asema C21-kaupunkiseutujen joukossa. Lisäksi kuultiin asiantuntijoiden näkemyksiä yhteistyön vaikuttavuudesta ja ehdotuksia uudelle seutuhallituskaudelle.

Aluekehitystoimisto MDI:n toteuttamassa arvioinnissa Tampereen kaupunkiseudun kunnat saivat hyvät arvosanat yhteistyökyvystä ja sen hyödyistä kuntalaisille. Tampereen seudulla ollaan selvästi tyytyväisiä jo 15 vuotta toimineeseen seutuyhteistyöhön; tyytyväisten vastaajien osuus on yli 80 %.

Yhteistyön uskotaan tuovan lisäarvoa, ja kaikki kunnat tuntuvat kokevan hyötyvänsä siitä melko tasapuolisesti. Arviointiin osallistuivat kuntien päättäjät, virkajohto sekä sidosryhmät.

Yhteistyö lisää seudun vetovoimaa

Seutuyhteistyön koetaan nostaneen ennen kaikkea kaupunkiseudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Hyvä kädenjälki näkyy erityisesti houkuttelevana osaamisympäristönä sekä toimivana yhdyskuntarakenteena.

Arvioinnissa tärkeimpinä seutuyhteistyön sisältöinä nousivat esiin joukkoliikenne ja liikenneratkaisut. Näihin kohdistui myös eniten odotuksia tulevaisuudessa.

Eniten kiitosta sai yhteistyön syveneminen. Arvioinnin mukaan se näkyy konkreettisesti vuorovaikutussuhteiden ja tiedonkulun parantumisena kuntien välillä.

”Rakennamme kaupunkiseutua kuin yhtä kuntaa. Huomioimme kuntien erilaiset identiteetit, mutta ratkomme yhdessä isot kysymykset. Näitä ovat työ, liikkuminen ja asuminen”, kertoo seutujohtaja Päivi Nurminen.

Kansainvälistyminen, elinkeinopolitiikka ja segregaatio nousevia haasteita

Myös eri alojen asiantuntijat arvoivat yhteistyön onnistumista; ulkoiseen raatiin kuuluivat yliopiston lehtori Jenni Airaksinen, MDI:n elinkeinopoliittinen neuvonantaja Eero Holstila, Kuntaliiton yhteysjohtaja Jose Valanta sekä luennoitsija ja tietokirjailija Osmo Soininvaara. Asiantuntijoiden mukaan Helsinkiin ja Turkuun verrattuna seutuyhteistyön laadussa on merkittävä ero Tampereen hyväksi.

Tulevaisuudessa asiantuntijat toivoivat seudulta lisää kunnianhimoista yhteistyötä, esimerkiksi panostamista segregaation torjumiseen.

”Asuntotuotantoon kannattaa panostaa. Tampereen seutu on jo niin iso, että segregaatio muodostaa sille varteenotettavan uhan”, Osmo Soininvaara muistutti.

Asiantuntijoiden mukaan kaupunkiseudun on satsattava myös kansainvälisyyteen; se on otettava koko seudun yhteiseksi asiaksi.

”Jos vahvan väestönkasvun halutaan jatkuvan, Tampereen seudun on kyettävä jatkossa saamaan enemmän kansainvälistä muuttovoittoa. Koko seutuyhteisön asenne ja palveluvarustus muodostuvat ratkaiseviksi”, Eero Holstila totesi.

Yhteistyön teemaksi ehdotettiin vahvasti myös ilmastopolitiikkaa ja kestävää kehitystä sekä elinkeinopolitiikkaa. Työpaikkoja kehotettiin katsomaan seudullisesti, ei kilpailemaan niistä.

Yhteistyön tuloksia: seudullisia kehittämissuunnitelmia ja toimeenpanon vauhdittamista

Tampereen kaupunkiseudun yhteistyötä johtaa seutuhallitus. Päättyvällä vaalikaudella (2017-2021) seutuhallitus on käsitellyt muun muassa seuraavia asioita kestävän kasvun vahvistamiseksi kaupunkiseudulla: MAL4-sopimus valtion ja seudun välillä, lähijunaliikenteen pilotti, lähijunaliikenteen tulevaisuuskuva ja toteutusperiaatteet -selvitys, seuturaitiotien suunnittelu ja kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma.

Lisäksi seutuhallituksessa on käsitelty Hiilineutraali Tampereenseutu 2030
-tiekarttaa, asuinalueiden eriytymiskehitystä sekä seudullista asuntopoliittista ohjelmaa.

Kuntien palveluja on kehitetty yhdessä muun muassa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta tehtyjen seutuvertailujen avulla sekä lähivirkistys- ja seutureittien suunnittelulla.

Seutuhallitus on kaudellaan edistänyt myös kuntien välistä satamayhteistyötä ja kaupunkiseudun kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta esimerkiksi edunvalvonnan kautta.


Tampereen kaupunkiseudun muodostavat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi ja Vesilahti. Yhteistyötä koordinoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Seutuyhteistyön arviointi toteutettiin verkkokyselynä, elinvoimatekijöiden analysointina sekä ulkopuolisen asiantuntijaraadin arviointina. Verkkokyselyyn osallistuivat Tampereen seudun kunnanhallitukset, seutuhallitus, kuntajohtajat, seututyöryhmät ja keskeiset sidosryhmät.

Aineistolinkit:

Kyselyn tulosyhteenveto: Seutustrategian arviointi – loppuraportti

Asiantuntijaraadin blogikirjoitukset: Seutublogi – Tampereenseutu

Elinvoima-aineisto; Tampereen seutu vrt. C21-kaupunkiseudut (MDI, Timo Aro): PowerPoint-esitys (tampereenseutu.fi)

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi