Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä jätti lausunnon uudesta kaavoitus- ja rakennuslaista

Seutuhallitus päätti kokouksessaan 24.11.2021 jättää lausunnon ympäristöministeriölle luonnoksesta, jota ehdotetaan hallitukselle uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi (KRL). Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän lausunto KRL-luonnoksesta on kriittinen erityisesti siinä kuvattujen keinojen suhteen. Esityksen ei nähdä toteuttavan uudistukselle asetettuja alkuperäisiä tavoitteita tarkoituksenmukaisesti tai lainkaan. Yksi konkreettisista uhista on suunnitteluprosessien piteneminen, mikä heikentäisi Tampereen kaupunkiseudun kykyä vastaanottaa kasvua.

Kuntayhtymän lausunnossa keskitytään kuvaamaan KRL:n sisältämän kaupunkiseutusuunnitelman vahvuuksia ja heikkouksia sekä sen yhtäläisyyksiä Tampereen kaupunkiseudun suunnittelutavan kanssa. Kaupunkiseutusuunnitelma olisi toteutuessaan pakollinen.

”Lausunnossa nostamme esiin kaupunkiseudun suunnittelun merkitystä ja vaikuttavuutta kuntien elinvoiman ja kestävän kehityksen edistämisessä. Pakollisen kaupunkiseutusuunnitelman vaihtoehdoksi kuvaamme Tampereen kaupunkiseudun vapaaehtoisen tavan toimia”, kertoo seutujohtaja Päivi Nurminen.

Kaupunkiseutusuunnittelun vapaaehtoisuuteen panostettava

Kuntayhtymän lausunnon mukaan perusteltua luonnoksessa on kaupunkiseutujen huomioiminen. Tällä tavoin luonnos huomioi kaupungistumisen, seudun toiminnallisen luonteen sekä kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelun. Tampereen kaupunkiseutu haluaa myös omissa tavoitteissaan edistää luonnoksessa esitettyjä tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen hillintää, siihen sopeutumista ja luonnon monimuotoisuutta.

Luonnos ei kuitenkaan toteuta kaikkia uudistukselle asetettuja tavoitteita tarkoituksenmukaisesti. Kaupunkiseutusuunnitelman laadintaan esitettävät prosessivaatimukset uhkaavat lisätä resurssitarvetta, pidentää suunnitteluprosesseja ja jättää huomiotta seudulla omaksuttuja hyviä käytäntöjä.

”Suomen toiseksi suurimmalla kaupunkiseudulla on yhteinen tahto kasvaa kestävästi. Se edellyttää maankäytön ohjauksen ja kaavoituksen joustavoittamista”, Nurminen painottaa.

Tampereen kaupunkiseutu toteaa lausunnossaan vapaaehtoisen kaupunkiseutusuunnittelun toimivan hyvin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kautta. Kaupunkiseudun kunnat ovat yhdessä laatineet jo kaksi KRL-luonnoksen kaupunkiseutusuunnitelmaan rinnastettavaa rakennesuunnitelmaa. Valmisteluun on osallistunut viranomaisia, ja kuntayhtymässä kokeillaan myös asukasosallisuutta lisääviä uusia tapoja.

Tampereen kaupunkiseutu nostaa lausunnossaan esiin valtion ja kaupunkiseudun välisen MAL-sopimuksen juridisen aseman pohdinnan, jota lainsäädännössä ei ole nyt huomioitu. Sopimusmenettelyn vahvistaminen tukee kaupunkiseuduilla tapahtuvaa vapaaehtoista yhteistyötä.

Kaupunkiseudun kuntayhtymä tukee lisäksi jäsenkuntien näkemystä, jonka mukaan ELY-keskusten valvontatehtävää ei tule laajentaa, vaan korostaa sen eri tavoitteita yhteensovittavaa ja neuvoa-antavaa roolia. Lisäksi lausunnossa tuetaan maakuntakaavoituksen kehittämistä yleispiirteisempään suuntaan.

Tutustu lausuntoon:

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi